Základná škola s materskou školou v Rumanovej je neplnoorganizovaná základná škola s 1.- 4. ročníkom,

v tomto školskom roku v troch triedach, poskytujúca primárne vzdelávanie ISCED 1 v základnej škole a predprimárne vzdelávanie ISCED 0 v materskej škole.

Základná škola sa nachádza v zateplenej dvojpodlažnej budove umiestnenej v strede obce v pomerne tichom, a dobre situovanom prostredí. Má vlastný dvor s ihriskom a vlastnú školskú kuchyňu a jedáleň, ktorá je priamo v budove školy.

V dvojpodlažnej budove sa na prvom podlaží nachádza základná škola – jedna trieda, šatňa pre žiakov ZŠ, sociálne zariadenia, zborovňa a riaditelňa ZŠ. Tiež sa tu nachádza školská kuchyňa a jedáleň. Na druhom podlaží je druhá a tretia trieda základnej školy, počítačová učebňa a sociálne zariadenia. V popoludňajších hodinách sa triedy využívajú pre potreby školského klubu detí a krúžkovú činnosť. Škola má zrekonštruované sociálne zariadenia.

Základnú školu navštevujú žiaci z obce. Deti po skončení predprimárneho vzdelávania pokračujú na našej škole v primárnom vzdelávaní. Po jeho ukončení žiaci v štúdiu pokračujú v základných školách spádových obcí v Rišňovciach alebo Bábe. Pri žiakoch s poruchami učenia a správania spolupracuje škola s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Deti s vývinovými poruchami učenia pracujú podľa individuálnych výchovno - vzdelávacích plánov ( začlenení žiaci ), alebo sa pri nich uplatňuje individuálny prístup na základe odporúčania psychológa.

Žiaci majú možnosť navštevovať v mimovyučovacom čase krúžkovú činnosť, o ktorú prejavujú najväčší záujem. Krúžková činnosť sa každoročne mení podľa záujmu detí a žiakov. Talentovaní žiaci úspešne reprezentujú našu školu na recitačných, matematických, výtvarných, športových a hudobných súťažiach.

V základnej škole pracujú tri učiteľky a dve vychovávateľky v ŠKD. Na základnej škole je 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru. Ciele ako ich definuje nový školský vzdelávací program nie je možné dosiahnuť bez profesionálne pracujúcich pedagógov. Preto kladieme dôraz na profesionálnu prácu pedagógov a vytvárame k tomu aj potrebné zázemie. Pedagógovia si neustále dopĺňajú vzdelanie, pracujú s deťmi i vo voľno-časových aktivitách, pripravujú pre žiakov súťaže, olympiády, dbajú o estetizáciu prostredia tried i školy, zapájajú sa do rôznych súťaží a akcií usporiadaných inými subjektmi. Pedagogickí zamestnanci skvalitňujú svoju pedagogickú spôsobilosť absolvovaním rôznych foriem ďalšieho vzdelávania. Žiaci sa vzdelávajú v učebniach, kde postupne dopĺňame techniku IKT. Od prvého ročníka sa majú navyše anglický jazyk po dve vyučovacie hodiny týždenne a jednu hodinu informatickej výchovy.

(Ostatné údaje o našej základnej škole nájdete v DOKUMENTOCH)

zakladna