balon strom luka

História školstva v Rumanovej

Písomné záznamy hovoria, že deti v našej obci začali navštevovať školu v obci Báb už v roku 1713.
Dátum, kedy bola zriadená prvá škola, nie je presne známy, nakoľko sa v obci ani na farskom úrade nenachádzajú o tom písomné záznamy. Najstarší ľudia hovoria, že prvá škola bola v chatrnom dome v najstaršej časti obce – Búdy. Ako prvý učiteľ tu pôsobil Augustín Tiefenbacher okolo roku 1840 (ako hovorí školská kronika z roku 1925). Vyučoval deti čítať, písať a počítať. Asi o 10 rokov neskôr, v roku 1850, si občania postavili novú školu (bývalý Stopkov dom). Školu navštevovalo 23 detí a učil ich pán učiteľ Sušek. Vyučovalo sa po slovensky. V tejto škole sa učilo 40 rokov. Učili tu ešte páni učitelia – Michal Kovalo, Michal Sedlárik. Škola bola jednotriedna. Nakoľko bola preplnená, obyvatelia obce v roku 1890 na vlastné náklady a za veľkej pomoci malobábskeho pána farára Štefana Halka a tiež učiteľa Jozefa Benzyho postavili novú školu. (Volali ju Horná škola). V nej sa začalo vyučovať až v roku 1906, škola bola dvojtriedna a mala aj dva učiteľské byty. V medzivojnovom období od roku 1926 viedol školu (Rímsko – katolícku ľudovú školu) pán František Jasberínyi. Dňa 1.9.1945 vznikla v obci štátna meštianska škola, provizórne umiestnená v baliarni tabaku na Juhásni. Odtiaľ sa 10.1.1948 presťahovala do kaštieľa. „Meštianku“ ako ju vtedy volali, navštevovali deti od 6. ročníka. Za pozornosť stojí, že sem dochádzali aj deti zo susedných obcí (Báb, Pusté Sady). Jej riaditeľom bol Jakub Milo. O osem rokov neskôr, 1.9.1953 vznikla zlúčením Ľudovej školy a Meštianky škola nového typu – Osemročná stredná škola. Jej riaditeľom sa stal Viktor Caňo. Od roku 1959 až 1961 ju viedol Jaroslav Sandanus.
Osemročná stredná škola sa v roku 1961 premenovala na Základnú deväťročnú školu – ZDŠ, ktorej riaditeľmi boli:
r. 1961 – 1964   Jaroslav Sandanus
r. 1964 – 1969   František Štefánik
r. 1969 – 1976   Gejza Tvrdoň
r. 1976 – 1977   Stanislav Petráni
r. 1977 – 1978   Ľudovít Paulovič
r. 1978 – 1979   Bohumil Halász.
Vyučovanie stále prebiehalo v kaštieli. Obec si nepostavila školu nového typu. To malo za dôsledok, že žiaci začali odchádzať na základné vzdelanie do susedných obcí.
Od školského roku 1979 – 1980 zostali len 1. - 4. ročník. Škola v kaštieli fungovala až do školského roku 1990 – 1991. Na začiatku školského roku 1991 sa škola presťahovala do priestorov, ktoré boli pôvodne určené pre materskú školu. Tu škola pôsobí až dodnes. Riaditeľmi novej neplnoorganizovanej ZŠ, ročníky 1. – 4., boli:
r. 1979 – 1980   Bohumil Halász
r. 1980 – 1992   Helena Novosedlíková
r. 1992 – 1993   Marta Ondrejková
r. 1993 – 1997   Ladislav Nittnaus
r. 1997 – 1999   Mgr. Margita Királová
r. 1999 – 2008   PaedDr. Jozef Jurík
r. 2008 – 2009   Mgr. Ludmila Scheibenreifová
r. 2009 – trvá    PaedDr. Anna Horáková
Prvá materská škola bola v obci zriadená až po roku 1948. Umiestnená bola v budove po statkárovi Rydzim. Odtiaľ bola premiestnená v roku 1972 do časti priestorov v kaštieli. V roku 1987 bola ukončená stavba novej budovy materskej školy. Túto si občania postavili svojpomocne v akcii „Z“. V 70 – tych a 80 – tych rokoch odchádzali mladí ľudia do okolitých obcí a miest. Lepšie využitie budovy je až od roku 1991 premiestnením základnej školy, ročníkov 1. - 4..

(Údaje boli získané od obce Rumanová)